Статут

Статут

Закладу дошкільної освіти «Цукринка»

 

 

 

1.Загальні відомості

1.1 .Дошкільний навчальний заклад "Цукринка" ясла-сад загального розвитку створений відповідно до рішення одинадцятої сесії, п'ятого скликання Миронівської міської ради №   398-11-V    від    05 квітня      200 7 р.

1.2.Місцезнаходження дошкільного закладу:

08800 Київська обл., м.Миронівка, вул.Пироженка, 1

1.3.Повне найменування: Дошкільний навчальний заклад "Цукринка", ясла-сад загального розвитку.

1.4.Скорочене найменування: ДНЗ "Цукринка".

1.5.Засновниками дошкільного навчального закладу "Цукринка" є Миронівська міська рада, Миронівського району, Київської області.

1.6.Дошкільний навчальний заклад в своїй діяльності керується  Конституцією України, Законами України "Про освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, власним статутом.

1.7.Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановлено зразка, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.8.Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.9. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення і психічного здоров'я дітей; формування особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів.

1.10.  Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.11.   Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

* реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту;"

*    забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

*   дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.12.Взаємовідносин між дошкільним закладом, з юридичними і

фізичними особами визначаються   угоди, що укладені між ними.

2. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Заклад розрахований на 93 місця.

2.2.  Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

2.5. Наповненість груп дітьми становить

у ясельній групі 15 дітей, у садовій групі 20 дітей.

2.6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред"явити:

*  медичну довідку про стан здоров"я дитини, картку про прививки, копію свідоцтва про народження дитини;

*   посвідчення, яке дає право на пільги і компенсації;

*  заяву.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі державної комунальної форм  власності у разі її хвороби, карантину, санаторні лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній період (75 днів).

2.8.  Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

-   за бажанням батьків, або осіб, що їх замінюють,

-   на підставі медичного висновку про стан здоров"я   дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі.

 

2 9. Термін письмового повідомлення батьків, або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини за 7 днів.

3. Режим роботи дошкільного закладу.

3.1.  Дошкільний заклад працює за п"ятиденним   робочим тижнем протягом 10,5 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

3.2.  Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.30 - 18.00.

4.Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі.

4.1.  Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. 

З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться   оздоровлення дітей.

4.2.  Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається з навчального року та період оздоровлення.

4.3.  План роботи державного та комунального навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відповідним органом управління освітою Миронівським районним відділом освіти. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з Миронівським Райво  і  Миронівською СЕС.

4.4.     У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5.   Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за програмами „Дитина", „Малятко", „Базовий компонент", затвердженої Міністерством освіти    України.

4.6.  Дошкільний заклад організовує освітній процес за художньо-естетичним напрямком.

4.7.  Дошкільний заклад надає додаткові освітні послуги: платні гуртки хореографії та англійської мови.

5. Організація харчування дітей у дошкільному закладі.

5.1   Порядок забезпечення продуктами харчування відповідно до  гігієнічних норм.

5 1     У дошкільному закладі встановлено: 3-х разове харчування.   Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями   їжі, санітарним станом харчоблоку,правильністю  зберігання ,дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників  та керівника дошкільного закладу

6. Медичне обслуговування дітей в дошкільному закладі

6.1.Медичне обслуговування дітей  дошкільного  закладу  здійснюється  органом  охорони здоров’я   на безоплатній основі Миронівська Центральна районна лікарня на підставі і договору.

6.2.  Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення   обов'язкових   медичних   оглядів,   контроль   за   станом   здоров'я,  фізичним розвитком дитини.

6.З.  Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. Учасники навчально-виховного процесу.

7.1.  Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного   віку,   керівник,   заступники   керівника,   педагогічні   працівники, медичні працівники, помічники вихователів та няні, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.   За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:   подяка,   грамота,   матеріального   грошовими   преміями:   згідно  інструкції  "Про порядок обчислення заробітної прати працівникам освіти", № 102   від 15.04.93, розділ І п. 5. "

73. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

-   безпечні   та   нешкідливі   для   здоров'я   умови   утримання,   розвитку, виховання і навчання;

-   захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю;

-   захист від будь-яких форм експлуатації та дії, які шкодять здоров'ю дитини;

-   здоровий спосіб життя.  

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

-    обирати   і   бути   обраними   до   органів   громадського   самоврядування закладу;

- звертатися ся до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати  участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у  встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

-   слідкувати за станом здоров'я дитини.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається осо6а. яка має відповідну вищу освіту, забезпечує результативність та якість  роботи , а   також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового  розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

•    на вільний вибір педагогічних доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

•    брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

•    на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

•    проводити        в        установленому        порядку        науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

•    вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

•    на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

•    об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

•    на захист професійної честі та власної гідності;

7.8.     Педагогічні працівники зобов' язані:

•    виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

•    дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

•    забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дії, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

•    брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

•    виконувати накази та розпорядження керівництва;

•    інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.9.     Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.

7.10.    Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя дитини, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.11.   Працівники дошкільного закладу у відповідності до статі 26 Закону України "Про збереження санітарного та епідемічного благополуччя населення" проводять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік.

7.12.   Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13.   Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8.   Управління дошкільним закладом.

8.1.     Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником Миронівською міською Радою.

8.2.   Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

•    відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог її змісту і обсягу;

•    здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

•    діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними і фізичними особами;

•   розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження морально-технічної бази закладу;

•    приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

•    видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

•    затверджує штатний розклад за погодженням засновника дошкільного закладу;

•    контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

•   затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

•   забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

*    контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

*    виховання і навчання дітей віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

*   підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

*   організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

*    щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну, фінансово - господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3.    Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному навчальному закладі - педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій,   педагогічні працівники загальноосвітніх закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом. Педагогічна рада закладу:

*  розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та     приймає відповідні рішення;

*   організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників,    розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового      педагогічного досвіду;

*  приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

*  співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на     поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

*  сприяння зміцненню матеріально - технічної, культурно - спортивної, корекційно - відновлювальної, лікувально - оздоровчої бази дошкільного закладу;

*  сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

*  сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя  та здоров"я учасників навчально-виховного процесу;

*  організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

*   стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

*  всебічне зміцнення зв"зків між родинами дітей та дошкільним закладом;

*  сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

9. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу.

9.1. Джерелами фінансування є кошти:

*    засновника;

*   відповідних державних закладів у розмірі, передбаченому нормативами       фінансування;

*   батьків або осіб які їх замінюють;

*   добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.

9.2.  Дошкільний заклад за погодженням засновника має право:

*    придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

*    отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

*   здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним і фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

9.3. Стати стична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється   відповідно до законодавства України.

9.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснює центральна бухгалтерія.

10.Контроль за діяльністю дошкільного закладу.

10.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.2.Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо   змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої ради: відділом освіти Миронівської райдержадміністрації.

10.3.Зміст, форми та періодичність контролю, не пов"язаного з навчально-виховним процесом встановлюється Миронівською міською радою.

10.4. Ліквідація, реорганізація та доповнення до Статуту Миронівського дошкільного навчального закладу „ Цукринка " здійснюється засновником Миронівською міською радою відповідно до законодавства.